اپلیکیشن اندروید برای نمایش جاهای نت ها بروی ویولن

کمک به حالت های انگشت گذاری روی ویولن جهت بهبود تمرین

ویولن
ویولن

برنامه مفید بسته به موقعیت انتخاب شده و امضای کلید موقعیت انگشتان روی سیم های ویولن را نشان می دهد

اپلیکیشن در قالب اندروید قرار دارد