روند کار در ویولن

خانه / آموزش رایگان / روند کار در ویولن

روند ، نحوه و شیوه آموزش ویولن

موضوعی که گاها در کلاس های موسیقی مطرح نمی شود روند کار مدرس و هنرجو است.

موضوعی که کاملا باید شفاف و مشخص باشد که هنرجو دچار تفکرات ، فرضیات و توهمات بی معنی نشود

+3